English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข้อมูลน่ารู้

 

ทำไมต้องเรียนที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค

  • เป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค

  • มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศหลากหลายสถาบันทั่วโลก

  • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ ที่มีศักยภาพรอบด้าน (Well-rounded scholar) เนื่องจาก ระบบการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาแบบองค์รวม (holistic approach) ผสมผสานกับการพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริงในชุมชนและสังคม

  • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกได้ในหลากหลายสาขาวิชา สามารถเป็นนักวิจัยในสถาบันชั้นนำ สามารถก่อตั้งบริษัท และมีธุรกิจเป็นของตัวเอง (Entrepreneur) รวมทั้งเป็นผู้นำในองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงในฐานะบุคลากรมืออาชีพ

 

 

 

การยอมรับจากองค์กรและสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

  • ปี พ.ศ. 2548 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับให้เป็น...คณะเทคนิคการแพทย์ อันดับ 1 ของประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • ปี พ.ศ. 2549 คณะฯ ได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นคณะที่มีค่า Impact factor ของงานวิจัย ต่อจำนวนอาจารย์ สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในจำนวน 78 คณะ จาก 26 สถาบันในประเทศไทย

  • เป็นสถาบันที่มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และระยะยาวที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน