English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Good Health for All camp

 

 

                    Students from both the Medical Technology BSc Programs and Radiological Technology BSc Programs of the Faculty of Medical Technology, Mahidol University went out on a Good Health for All camp.

 

 

                    เมื่อวันที่ 8 -15 มีนาคม พ.ศ. 2551 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการค่าย “สุขภาพดีทั่วหน้า ชาวประชาร่วมใจ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” ขึ้นที่ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านสาธารณสุข การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน และการเฝ้าระวังโรคสู่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นกันดาร สำหรับโครงการค่าย“สุขภาพดีทั่วหน้า ชาวประชาร่วมใจ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” ที่จัดขึ้นในปีนี้ มีนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 140 คน โดยมี นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน และ รศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ

                   โครงการค่ายครั้งนี้มีการดำเนินการโครงการต่างๆอาทิเช่น โครงการตรวจหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ และตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชน, โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านสาธารณสุข, โครงการให้ความรู้แก่เยาวชน, การรณรงค์เพื่อป้องกันโรคและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลนาทม และตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เป็นอย่างดี 

                      โครงการค่าย “สุขภาพดีทั่วหน้า ชาวประชาร่วมใจ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์” ได้รับการสนับสนุนจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการมีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแล้ว นักศึกษายังได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน และได้เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

 

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top