English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ออกค่าย “สุขภาพดีทั่วหน้า ชาวประชาร่วมใจ

 

 

 

                    เมื่อวันที่ 8 -15 มีนาคม พ.ศ. 2551 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการค่าย “สุขภาพดีทั่วหน้า ชาวประชาร่วมใจ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” ขึ้นที่ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านสาธารณสุข การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน และการเฝ้าระวังโรคสู่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นกันดาร สำหรับโครงการค่าย“สุขภาพดีทั่วหน้า ชาวประชาร่วมใจ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” ที่จัดขึ้นในปีนี้ มีนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 140 คน โดยมี นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน และ รศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ

                   โครงการค่ายครั้งนี้มีการดำเนินการโครงการต่างๆอาทิเช่น โครงการตรวจหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ และตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชน, โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านสาธารณสุข, โครงการให้ความรู้แก่เยาวชน, การรณรงค์เพื่อป้องกันโรคและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลนาทม และตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เป็นอย่างดี 

                      โครงการค่าย “สุขภาพดีทั่วหน้า ชาวประชาร่วมใจ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์” ได้รับการสนับสนุนจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการมีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแล้ว นักศึกษายังได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน และได้เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน