English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

การจัดอันดับนักวิจัยแนวหน้าของประเทศไทย

                

                 ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิจัยแนวหน้าของประเทศไทยประจำปี  2551 ในการจัดอันดับครั้งนี้ ดร. มงคล รายะนาคร ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI) และ Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) ซึ่งอยู่ใน  ISI Web of Knowledge โดยได้ทำการจัดอันดับจากผลงานบทความวิชาการที่ตีพิมพ์   ซึ่ง ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ได้รับการจัดอับดับโดยมีบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ณ ขณะนั้นทั้งสิ้น 10 บทความวิชาการ ซึ่งในขณะนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 12 บทความวิชาการ  และในการจัดอันดับครั้งต่อไปสำหรับปี  2552  คาดว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการซึ่งจะปรากฏผลการจัดอันดับในเร็วๆนี้

ผลการจัดอันดับนักวิจัยแนวหน้าของประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน