English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อม จำนวน 3 ครั้ง สำหรับการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อม ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดกำหนดการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน