English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2553

Download รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2553

ขอให้นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษา
เข้ารับทุนการศึกษาในพิธีมอบทุนการศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 27  มิถุนายน 2553
โดยขอให้นักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาชุดพิธีการ  และรายงานตัววันที่ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 ณ บริเวณหน้าห้องสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค  (บริเวณลานชั้น 1 )
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

รายชื่อนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษา ปี 2553

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สาขา/ชั้นปี

ชื่อทุนการศึกษาที่ได้รับ

1

นายธีระพงศ์   ชวะโนทย์

รังสี ปี 4

ทุนส่งเสริมการศึกษา

2

นายสมชาย   ท้าวคำพุ

รังสีปี 3

ทุนส่งเสริมการศึกษา

3

นางสาวปัทมาภรณ์   พาภักดี

เทคนิคปี 3

ทุนส่งเสริมการศึกษา

4

นางสาวชนนิกานต์   จงเกรียงไกร

รังสีปี 3

ทุนส่งเสริมการศึกษา

5

นางสาวรุ่งจิรา  พิกุลศรี

เทคนิคปี 4

ทุนส่งเสริมการศึกษา

6

นายวรรณชัย  ใสสะอาด

เทคนิคปี 4

ทุนส่งเสริมการศึกษา

7

นายจักรพงษ์   เคลือบสูงเนิน

เทคนิคปี 3

ทุนส่งเสริมการศึกษา

8

นางสาวศิโรรัตน์  ทองรอด

รังสีปี 4

ทุนส่งเสริมการศึกษา

9

นายชัชริน  ไกรวัฒนพงศ์

รังสี ปี 4

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

10

นายพลวัฒน์   บุญตัน

รังสีปี 3

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

11

นางสาวกัลย์สุดา  ดอนสระ

รังสี ปี 4

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

12

นางสาวนันทิยา    กลั่นเรืองแสง

รังสีปี 3

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

13

นายสิทธิชัย  พันเศษ

รังสีปี 3

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

14

นางสาวมณีนุช   ทองสว่าง

เทคนิคปี 3

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

15

นายฐากร   กล้าหาญ

รังสีปี 3

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

16

นายสุระบดี   บุญใส

รังสีปี 2

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

17

นายธนากร  ศรีสวัสดิ์

เทคนิคปี 1

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

18

นางสาวฐิตาพร  ตุ๊ทราย

เทคนิคปี 1

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

19

นางสาวรณิษฆ์ตา  สุดประเสริฐ

เทคนิคปี 4

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

20

นายเฉลิมชัย  สายหมี

รังสีปี 3

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

21

นางสาวสุพัตรา  ประนมพนธ์

รังสีปี 4

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

22

นายพงษ์ศักดิ์   ทองชัยภูมิ

รังสีปี 2

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

23

นางสาวปิยะพร   กันทะเดช

เทคนิคปี 1

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

24

นางสาววชิรา   ดวงแข

เทคนิคปี 3

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

25

นางสาวภัทรา  นามวงษ์

รังสี ปี 4

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

26

นางสาวสกาวเดือน  ลุงไธสง

รังสี ปี 4

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

27

นางสาวจุไรภรณ์   วิเศษเสาวภาคย์

เทคนิคปี 1

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

28

นางสาวรัตติญากร   นาคทับ

เทคนิคปี 1

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

29

นางสาวหงส์ลดา   บุปผะโพธิ์

รังสีปี 2

ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

30

นางสาววิภาดา   ใจกาษา

รังสีปี 3

ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

31

นางสาวรวีวรรณ  อุไรสกุล

เทคนิคปี 4

ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

32

นางสาวสุริยา   ปรางนวล

รังสีปี 1

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

33

นางสาวกนกวรรณ  สารพัฒน์

เทคนิคปี 1

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

34

นางสาวอนุธิดา  ทองทะวัย

เทคนิคปี 4

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

35

นางสาวศิริลักษณ์  เกริกไกรสกุล

เทคนิคปี 1

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

36

นางสาวมาเรียม  มะสาแม

เทคนิคปี 4

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

37

นางสาวศุชญาดา  โจมแก้ว

รังสีปี 4

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

38

นายปัญญากร   เส้งอั้น

รังสีปี 1

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

39

นางสาวสุภัคสินี    กาญจนวลีกุล

รังสีปี 1

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

40

นางสาวอภิสรา  ดีหะริง

รังสีปี 1

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

41

นางสาวรัตนาพร  ศิริชัย

รังสี ปี 4

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

42

นางสาวปิยะวัลย์  แร่ทอง

รังสีปี 1

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

43

นางสาวสคณ   สุวรรณรุ่งโรจน์

เทคนิคปี 3

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

44

นางสาวอภิรดี    สานิง

รังสีปี 3

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

45

นางสาวขนิษฐา    เจริญผล

เทคนิคปี 3

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

46

นางสาวทิพวรรณ   ลงทอง

เทคนิคปี 4

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

47

นางสาวจิรารัตน์   สุรินตา

เทคนิค ปี 2

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

48

นางสาวศิริพร    เอื้อมณีรัตนกุล

เทคนิคปี 3

ทุนบริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด

49

นายทักษิณ  เจียรนัยวิทยากุล

เทคนิคปี 1

ทุนบริษัท ซายน์เทค จำกัด

50

นางสาวกนกอร  เมืองแพน

รังสีปี 2

ทุนพระเดชพระคุณเสนานี ฯ

51

นางสาวลักขณา  เจริญยงค์

เทคนิคปี 4

ทุนภูมิพล

52

นางสาวอาทิตยา   ส่องศรี

เทคนิคปี 3

ทุนมูลนิธิคณะเทคนิคการแพทย์

53

นางสาวอรวรรณ์  ชุ่มวงศ์

เทคนิคปี 4

ทุนมูลนิธิคณะเทคนิคการแพทย์

54

นางสาวกัญญา  ปั้นทราย

รังสี ปี 4

ทุนมูลนิธิคณะเทคนิคการแพทย์

55

นางสาวอมรพิกุล  ฤทธิสิงห์

รังสีปี 1

ทุนมูลนิธิคณะเทคนิคการแพทย์

56

นางสาวภาวศุทธิ  แสงดี

เทคนิคปี 4

ทุนบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

57

นายกิตติ    รัตนุพงศ์

เทคนิคปี 3

ทุนบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

58

นางสาวปาริฉัตร   วิจารณ์พล

เทคนิคปี 4

ทุนบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

59

นางสาวกาญจนา  เรืองสวัสดิ์

รังสี ปี 4

ทุนบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ (ทุนต่อเนื่อง)

60

นางสาวนงลักษณ์  ใจบุญ

เทคนิคปี 4

ทุนสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)

61

นายรัชภูมิ   มั่งคั่ง

รังสีปี 2

ทุนมูลนิธิชิน  โสภณพานิช

62

นายมนตรี   แสนยศ

รังสีปี 2

ทุนเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์
ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

รวมทั้งสิ้น 62 ทุน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน