English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สุโขทัยธรรมาธิราชปีที่ 24 ฉบับที่ 1”

 

                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สุโขทัยธรรมาธิราชปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)” ผู้สนใจส่งแบบเสนอบทความพร้อม CD ไฟล์ข้อมูลได้ที่ ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทาง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

                สามารถดูรายละเอียดการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ที่ หน่วยบริหารงานวิจัย ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ โทรศัพท์ 0-2504-7521

                                                             ......................................................................................

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน