English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

 

             ภาควิชารังสีเทคนิค มีสถานที่ตั้งอยู่ 2 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชา ได้แก่

             1. วิทยาเขตศิริราช ตั้งอยู่ที่ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ ขั้นที่ ๑ เฉพาะส่วนห้องปฏิบัติการเอกซเรย์และให้บริการถ่ายภาพเอกซเรย์ ชั้นที่ ๔ เฉพาะส่วนห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และห้องวิจัย Monte Carlo Simulation ชั้นที่ ๑๐ ทั้งชั้น เป็นห้องสำนักงานภาควิชา ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียนนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท

             2. วิทยาเขตศาลายา ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ชั้นที่ ๑ ห้องปฏิบัติการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชั้นที่ ๔ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ห้องฝึกการจัดท่าผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์จำลองอัจฉริยะ ห้อง Thermoluminescence Dosimeter และห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ทางรังสี และชั้นที่ ๘ สำนักงานภาควิชา

 

 

ประวัติภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (pdf)

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน