English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพในการอบรม EdPEx ครั้งที่ 5

 

                   ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้เข้าร่วม "โครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)" ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และเพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวนี้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนามหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพัฒนาและเรียนรู้ไปพร้อมกัน มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกำหนดจัดโปรแกรมการอบรมในโครงการ EdPEx ดังกล่าวนี้ขึ้น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับการเป็นเจ้าภาพการจัดอบรมในครั้งที่ 5 ซึ่งการอบรมครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก  รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อเรื่อง "การนำองค์การ" เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ม.มหิดล

 

              

              

              

              

              

              

              

               

              

              

              

              

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน