English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในการกำกับดูแลโครงการวิจัยลักษณะพหุสถาบัน ประเภทสหสาขาวิชา (Multidisciplinary Research Project)”

                เพื่อให้การกำกับดูแลโครงการวิจัยในคน ที่มีการดำเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และเอื้อให้นักวิจัยดำเนินการวิจัยได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งแนวทางการปฏิบัติในการเสนอโครงการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนที่ผ่านมา นักวิจัยในแต่ละส่วนงานที่ทำวิจัยร่วมกันจะต้องเสนอโครงการเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ จากส่วนงานของตนเองที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ และเสนอขอรับรองจากส่วนกลาง (MU-IRB) ซึ่งทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการพิจารณา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีประกาศ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในการกำกับดูแลโครงการวิจัยลักษณะพหุสถาบัน ประเภทสหสาขาวิชา (Multidisciplinary Research Project)” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติระหว่างส่วนงานที่มีการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งวิธีปฏิบัติ ดังนี้

                -     กรณีที่มีโครงการวิจัยประเภทสหสาขาวิชาขึ้น ให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดทำบันทึกถึงรองคณบดีฝ่ายวิจัยของส่วนงาน

             -   หัวหน้าโครงการวิจัยประสานงานติดต่อผู้แทนของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (แต่งตั้งโดยคณบดีของแต่ละส่วนงาน) มาประชุมเพื่อลงนามใน “บันทึกความเข้าใจ” (Memorandum of Understanding) ที่จะยอมรับแนวทางที่จะปฏิบัติร่วมกันในการรับรองโครงการวิจัยในคนลักษณะพหุสถาบัน ที่จะดำเนินการในส่วนงานที่มาลงนามร่วมกัน

               -     หัวหน้าโครงการวิจัยจัดประชุมเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจ และเลือก Lead IRB - Lead IRB จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย (Primary Reviewer) และส่งความเห็นให้ IRB ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

                -     หากทุกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเห็นชอบกับมติของ Lead IRB ให้ออกเอกสารรับรองให้กับผู้วิจัย

                -    หากมี IRB ประจำส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับมติของ Lead IRB ให้ประธานจริยธรรมฯ ของส่วนงานนั้นแจ้งต่อ Lead IRB ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อเชิญประธานฯ ประจำส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน

                -     IRB ของแต่ละส่วนงานดำเนินการออกเอกสารรับรอง (COA-cooperative review) ให้กับผู้วิจัยโดยระบุว่าเป็นการรับรองร่วมกับ IRB ประจำส่วนงานใดบ้างที่ทำวิจัยร่วมกัน - นักวิจัยในแต่ละส่วนงานเริ่มดำเนินการวิจัย

                -    IRB ของแต่ละส่วนงานติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินวิจัยจนสิ้นสุดการวิจัย สามารถศึกษาตัวย่าง (ร่าง) บันทึกความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคนประเภทสหสาขาวิชา ได้ที่ หน่วยบริหารงานวิจัย ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา

                                                            

                                                                    .................................................................

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน