English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขา สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2553

            สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มีประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2553” ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ดังนี้

            1. โครงการวิจัยที่เข้าข่ายด้าน social science และมีบุคลากรของส่วนงานเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ สามารถส่งโครงการเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมการพิจารณา (ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์) ได้โดยตรงที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

            2. โครงการวิจัยที่เข้าข่ายด้าน social science แต่ไม่มีบุคลากรของส่วนงานเป็นคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสาขาสังคมศาสตร์ ขอให้ส่งโครงการวิจัย และจ่ายค่าธรรมเนียมไปยัง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล

            3. โครงการวิจัยที่เข้าข่ายด้าน social science มีบุคลากรของส่วนงานเป็นคณะกรรมการฯ แต่มีการดำเนินงานวิจัยในลักษณะ medical science ร่วมด้วย คือ มีการทำ Intervention กับผู้เข้าร่วมการวิจัย เช่น การใช้ยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์ การตรวจและรักษาทางรังสีวิทยา การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด การวิจัยที่ใช้สิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายมนุษย์ การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนที่วิธีการเก็บข้อมูลต้องมีความเชื่อมโยงและมีผลกระทบต่อบุคคล ขอให้ส่งโครงการไปยัง MU-IRB

 

                                                          ......................................................................

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน