English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขององค์กรโดยใช้แนวทาง TQA/EdPEx”

 

            เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขององค์กรโดยใช้แนวทาง TQA/EdPEx” ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา ในการนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์     นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยการบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทาง การพัฒนาคุณภาพของ TQA/EdPEx และเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

  

              

                

                

                

                

                

                

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน