English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมพบพี่เลี้ยงในโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx)

            

                 เมื่อวันที่ 14, 20 และ 21 ธันวาคม 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมพบพี่เลี้ยงในโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา โดยทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ อาจารย์กันยา รุจิรานนท์ คุณศุภมาส ลิมาวัฒนชัย พร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกิจกรรมพี่เลี้ยงของโครงการฯ  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx เพื่อให้การพบพี่เลี้ยงเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างแท้จริง โดยมุ่งไปสู่แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                     

                    

                    

                    

                    

                     

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน