English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนคลองโยง ประจำปีการศึกษา 2553

 

              เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการลงสำรวจพื้นที่ ชุมชนคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและ พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ Competency – based modularization ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบสู่การพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ชุมชน ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553 นำโดย ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณาจารย์ และนักศึกษา รวมถึงสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าสำรวจชุมชนแต่ละพื้นที่ ประเมินสภาวการณ์ ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ อาทิ สาเหตุหรือต้นตอของปัญหา ความหลากหลายของปัญหาในแต่ละพื้นที่ ความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนแนวทางการแสวงหาทางออกของปัญหา เป็นต้น ซึ่งหลังจากการได้สำรวจพื้นที่แล้ว ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการสรุปการสำรวจพื้นที่ พร้อมมอบของรางวัลให้แก่กลุ่มนักศึกษาอีกด้วย

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                

               

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน