English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ปีที่ 18 ณ ชุมชนบ้านหนองข่าป่าหวาย จ.อำนาจเจริญ

 

                คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ปีที่ 18 ณ ชุมชนบ้านหนองข่าป่าหวาย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 10 – 18 มีนาคม 2554 กิจกรรมการออกค่ายครั้งนี้นับเป็นปีที่ 18 ที่มีผู้รับผิดชอบหลักคือนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิโกมลคีมทอง ตลอดถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกมากมาย ในโอกาสนี้ โครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งวันสุดท้ายของการออกค่าย คณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายบุญสนอง บุญมี เป็นประธานในการต้อนรับคณะฯ ร่วมพูดคุย ให้กำลังใจ และแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ใช้เวลาว่างมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย

 

              

             

              

              

              

                                                                  

                                               

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน