English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมค่าย Fast Track

 

        เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมค่าย Fast Track ขึ้น ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ และทักษะการทำวิจัยและความลุ่มลึกทางวิชาการ     ในการนี้   ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดค่าย พร้อมร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาตลอด 2 วัน  ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ นักศึกษาจะได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตามโครงการพิสิฐวิธาน การค้นพบตัวตนที่แท้จริง และสามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการฯได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

               

                 

                 

                    

                    

                    

                     

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน