English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Fast track ครั้งที่ 2

 

                 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตรกรรมและการถ่ายทอด เทคโนโลยี และงานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนา กิจกรรมกลุ่มย่อย และบรรยายการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ พิสิฐวิธาน ครั้งที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติทางวิชาการที่กำหนดในหลักสูตรมีความเข้าใจถึงกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ fast track และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประกอบการค้นหา ตัดสินใจ และการประเมินตนเอง ในการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่บัณฑิตศึกษา ที่เน้นการทำวิจัยเพื่อสร้างรากฐานในการเป็นนักวิจัยและนักวิชาการที่ดีในอนาคต

                 

                 

                 

                  

                    

                   

 

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top