English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

โครงการพิสิฐวิธาน

๑. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)                  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

(ภาษาอังกฤษ)              Bachelor of Science Program in Medical Technology

๒. ชื่อปริญญา

     ชื่อภาษาไทย:-

               ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

                ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)

     ชื่อภาษาอังกฤษ:-

               ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Medical Technology)

                 ชื่อย่อ : B.Sc. (Med. Tech.)

๓. โครงการพิสิฐวิธาน

                  โครงการพิสิฐวิธาน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรองรับศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษที่จัดให้นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาที่ก้าวหน้ากว่าที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ลักษณะเด่นของโครงการ คือ เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง มีผลการเรียนดีเด่น (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕) และสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเทคนิคการแพทย์) โดยในระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อขึ้นชั้นปีที่ ๓ นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแทนรายวิชาที่เทียบเคียงกันกับรายวิชาในระดับปริญญาตรีภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร และนำผลการเรียนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทำให้สามารถย่นระยะเวลาในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาลงได้ ๑-๒ ปี

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ๋เข้าศึกษาตามโครงการพิสิฐวิธาน โครงการพิสิฐวิธาน เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงและมีผลการเรียนดีเด่น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาต่อทางด้านนี้ต่อไป ดังนั้น ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

              ๔.๑ เป็นผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปกติ)

              ๔.๒ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๒

             ๔.๓ มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ หลังจากเรียนจบชั้นปีที่ ๒

๕. วิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

           คณะกรรมการที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งขึ้น เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยมีเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

               ๑. มีคุณสมบัติตามที่คณะฯ กำหนดตามข้อ ๔

               ๒. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่คณะฯ กำหนด

               ๓. สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

๖. การเรียนการสอน

             ๖.๑ ศึกษารายวิชาต่างๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ยกเว้นบางรายวิชาที่กำหนดให้ศึกษารายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเทียบเคียงกับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต

             ๖.๒  การเทียบเคียงรายวิชา 

หมวดวิชา      หลักสูตรปกติ  โครงการพิสิฐวิธาน 
 รายวิชา                        หน่วยกิต  รายวิชา หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะทนคร ๔๐๑
MTID 401
วารสารสโมสร
Jounal Club
๑(๑-๐-๒)     ทนคร ๖๐๒
MTID 602
สัมมนา
Seminar
 ๒(๒-๐-๔)
 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ๓ หน่วยกิต   รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ๓ หน่วยกิต 
 ทนคร ๓๐๗
MTID 307
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐาน
Fundamental of Research Methodology
๑(๑-๐-๒)  ทนคร ๖๐๕
MTID 605
ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย
Research Methodology  
 ๓(๒-๒-๕)
 ทนคร ๔๙๐
MTID 490
ภาคนิพนธ์สาขาเทคนิคการแพทย์
Term Paper in Medical Technology
๒(๐-๔-๒) กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกหัดเขียนโครงร่างงานวิจัย
ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้พร้อมทั้งทำวิจัยเบื้องต้น
 
 ทนคร ๔๐๓
MTID 403
การบริหารห้องปฏิบัติการ
Laboratory Administration

 ๑(๑-๐-๒)

 ทนคร ๖๐๑
MTID 601
การบริหารห้องปฏิบัติการทางคลินิก
Clinical Laboratory Administration
๒(๑-๒-๓) 
      
 วิชาเลือกเสรีศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  สามารถศึกษารายวิชาเลือกที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา     ๖

 


           ๖.๓ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการพิสิฐวิธาน

                  (๑) ผู้เข้าร่วมโครงการพิสิฐวิธานจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ได้ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ มิฉะนั้นจะถูกเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาหลัก      สูตรปกติ

                  (๒) รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ต้องมีผลการศึกษา ไม่ต่ำกว่า B และเขียนโครงร่างงานวิจัยหรือแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

           ๖.๔ การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่ผ่านโครงการนี้และได้ผลสอบ “ผ่าน” ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ดังรายละเอียดที่กำหนดในข้อ ๗ จะได้รับอนุมัติให้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

            ๖.๕ การเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

                นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และผ่านได้เกรดของรายวิชาที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า “B” จะได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ตามความสามารถของนักศึกษา) ของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมให้ครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก และต่อยอดงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่ได้เริ่มทำมาแล้วบางส่วนตามข้อ ๑.๒.๒ ซึ่งระบุในตารางการเทียบเคียงรายวิชา

           ๖.๖ จำนวนรับ

                ประมาณปีละ ๓-๕ คน

           ๖.๗ ทุนการศึกษา

            ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเทคนิคการแพทย์ และได้รับทุน “สร้างเสริมนักเทคนิคการแพทย์-นักวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อเข้าสู่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ คณะจะระงับการให้ทุนทันที

 ๗. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

         ๗.๑ นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ปีการศึกษา หรือ ๘ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา หรือ ๑๖ ภาคการศึกษา         

         ๗.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตร โดยต้องมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และเขียนโครงร่างงานวิจัยหรือแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ต้องสอบได้เกรดไม่ต่ำกว่า B และในระหว่างที่ศึกษาตามโครงการพิสิฐวิธาน นักศึกษาจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ได้ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ มิฉะนั้นจะถูกเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ

 

รายละเอียดกิจกรรมที่ผ่านมา 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน