English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

“วันป้องกันเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) โลก 2011”

  

                 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมกิจกรรม ใน“วันป้องกันเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) โลก 2011” ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยคณะ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์อย่างเต็มที่ อาทิ ผลิตสื่อการ์ตูน animation เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า จัดประกวดเรียงความ จัดการสัมมนา ฯลฯ ในการนี้บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิคฯ ได้ร่วมกิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ณ ลานดอกกันภัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (สถิติองค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2550 พบว่ามีประชากรโลกแต่ละปีกว่า 55,000 คนทั่วโลก ประเทศไทยมีสถิติการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าแนวโน้มลดลง โดยในปี 2523 พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 370 ราย ส่วนปี 2547-2552 มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 8-26 ราย องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากโลกในปี ค.ศ. 2020 . – ข้อมูลจาก..สำนักข่าวไทย -

 

 

                    

                     

                      

                       

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน