English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเทคนิคการแพทย์มหิดล

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2550 - 2558

 

 ปี 2560อาจารย์ 
 อ.ดร.วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล รางวัลโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 
   
 ผศ.ดร. ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัยเหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน "พะเยาเกมส์ 2017" 
   
 รศ.ดร. กุลชาติ จังภัทรพงศา ผลงานวิจัยได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่น ของ นศ. ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ประจำปี 2560 
   
 อ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ 

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรมเครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ด้วยทรานซิสเตอรสนามไฟฟ้า 
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 

   
 ศ.ดร.วัชรี อัตถทิพพหลคุณ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 
   
   
 รศ.ดร. อังกูรา สุโภคเวชได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
 รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ 
 รศ.ดร. สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ 
   
 ผศ.ดร. นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Editorial Board วาระปี ค.ศ.2017-2018 โดย IAEA AMPLE
 ผศ.ดร. กนกวรรณ กิตตินิยม รางวัลการจัดทำบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC&MOOC ด้านเนื้อหา 
 ผศ.ดร. ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย Gold Medal in Badminton "Mahidol Game 2017" 
   
 รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ
ผศ.ดร. อังกูรา สุโภคเวช 
Bronze Medal in Badminton "Mahidol Game 2017" 
 ผศ.ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร์Bronze Medal in Badminton "Mahidol Game 2017"  
   
 บุคลากร 
 นายอภิวัฒน์ ชื่นฤทัย
นางสาวสุกัญญา ทองเย็น 
เหรียญทอง กีฬาแบดมินตัน "พะเยาเกมส์ 2017"  
   
 นายอภิวัฒน์ ชื่นฤทัย
นางสาวสุกัญญา ทองเย็น
Gold Medal in Badminton "Mahidol Game 2017"  
   
 นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัยBronze Medal in Discus throwing "Mahidol Game 2017" 
 นายวรพงศ์ บุญอุ้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ มหิดลเกมส์ 2560
   
 นางสาวศิริอร มโนมัธยา
นายวรพงศ์ บุญอุ้ม
รางวัลการจัดทำบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC&MOOC ด้านเนื้อหา  
   
 นักศึกษา 
 นางสาวปนิชา อรุวรลภย์ รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ 
   
 นายเธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี ผลงานวิจัยได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่น ของ นศ. ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ประจำปี 2560 
   
 นางสาววราลี เรือนคำ รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์  
 ปี 2559      อาจารย์ 
 อ.ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  The Best Scientific Poster Award
 อ.ดร.ศักดิ์ดา ใยน้อยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 บุคลากร 
 นายอภิวัฒน์ ชื่นฤทัย
นางสาวสุกัญญา ทองเย็น
 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35
   
 นายนราวุฒิ สุวรรณัง
นายเจริญพร จุลชู
รางวัลการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Only@mahidol 
   
 นายชาตรี ลุนดำ รางวัลผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมพุทธธรรมคู่วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1  
 นักศึกษา  
 นายภาสกร รัตนาประเสริฐรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
 นายนราวิชญ์ ด่านศิริวิโรจน์ เหรียญทองแดง กีฬาโปโลน้ำ กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ประเทศสิงคโปร์  
   
 นายศรรชัย สุวรรณเรือง
นางสาวนิภาวรรณ ไชยศรี
เหรียญทองแบดมินตัน กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   
 นางสาวพิริยา เหลืองวัฒนนันท์ Outstanding abstrct Award จาก 11th International  Symposium of the Protein Society of Thailand 
   
 นางสาวธนัชพร ศรีมี
นางสาวมติมา ลิ้มประเสริฐ
ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับหนึ่ง ของชั้นปีที่1 สาขาเทคนิคการแพทย์ 
   
 นางสาวพลอย นารี ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับสอง ของชั้นปีที่1 สาขาเทคนิคการแพทย์ 
   
 นายปฏิภาณ ชมชื่น ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับหนึ่ง ของชั้นปีที่1 สาขารังสีเทคนิค 
   
 นางสาวปานฤทัย หลายพรพรม
นายศุภวิชญ์ ชลธารผลิตผล
นางสาวสวรินทร์ ภักดีชวลิต 
ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับสอง ของชั้นปีที่1 สาขารังสีเทคนิค 
   
 นางสาวโชษิตา หน่อแก้ว ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับหนึ่ง ของชั้นปีที่2 สาขาเทคนิคการแพทย์  
 นางสาวอัญวีณ์ เกตุสุวรรณวัฒนา ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับสอง ของชั้นปีที่2 สาขาเทคนิคการแพทย์ 
   
 นางสาวอาภากร ดำคล้ายได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับหนึ่ง ของชั้นปีที่2 สาขารังสีเทคนิค 
 นางสาวรพีพร สุขธงไชยกูล ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับสอง ของชั้นปีที่2 สาขารังสีเทคนิค  
   
 นางสาวเจนจิรา จิตสุจริตวงศ์
นางสาวฉัตรชนก ทองศรีสุข 
ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับหนึ่ง ของชั้นปีที่3 สาขาเทคนิคการแพทย์ 
   
 นางสาวปวีณา สะสมสิน ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับสอง ของชั้นปีที่3 สาขาเทคนิคการแพทย์ 
   
 นางสาวสิริพร กุหลาบแก้ว ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับหนึ่ง ของชั้นปีที่3 สาขารังสีเทคนิค  
 นางสาวเพชรลัดดา วรวิลาวัณย์ ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับสอง ของชั้นปีที่3 สาขารังสีเทคนิค   
   
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน