English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Job Fair 2012@MUMT

   

             เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดงาน Job Fair ขึ้นมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเสวนา จัดบูธแสดงนิทรรศการ รับสมัครงานโดยบริษัทชั้นนำ และสนทนากลุ่มย่อยตามความสนใจ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวต้อนรับและ รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธการ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน“เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์” มีรุ่นพี่นักเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ที่ทำงานทั้งภาครัฐบาล เอกชนและธุรกิจส่วนตัว มาเล่าประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา โดยให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงานพร้อมหลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

    

    

    

    

    

    

    

                                                        

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน