English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ปรับปรุง ปี 2555)

๑. ชื่อหลักสูตร

              (ภาษาไทย)            วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

              (ภาษาอังกฤษ)         Bachelor of Science Program in Medical Technology

๒. ชื่อปริญญา

              ชื่อภาษาไทย:-

                     ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

                      ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)

             ชื่อภาษาอังกฤษ:-

                      ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Medical Technology)

                       ชื่อย่อ : B.Sc. (Med. Tech.)

๓. วิชาเอก

             ไม่มี

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

              ๔.๑ หลักสูตรปกติ จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๒ หน่วยกิต

              ๔.๒ โครงการพิสิฐวิธาน จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๔ หน่วยกิต

                   โครงการพิสิฐวิธานเป็นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง และสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรปกติที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ เข้าศึกษาในโครงการ ซึ่งระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะเรียนรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแทนรายวิชาที่เทียบเคียงกันกับรายวิชาในระดับปริญญาตรี ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาลงได้ ๑-๒ ปี

๕. ภาษาที่ใช้

             ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๖. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    ๖.๑ ปรัชญาของหลักสูตร

                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มุ่งหวังจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัย ติดตามผลการรักษา ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

     ๖.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ได้บัณฑิตซึ่ง

๖.๒.๑ สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรในสาขาต่างๆ ของ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน

๖.๒.๒ สามารถบริหารจัดการงานทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

๖.๒.๓ เป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและมีเจตคติ ที่ดีต่อวิชาชีพ

๖.๒.๔ มีความรู้พื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อในวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น หรือสาขาอื่นๆ ซึ่งสัมพันธ์ กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์       

๖.๒.๕ มีความรู้พื้นฐานและสามารถใช้เทคนิคต่างๆทางห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานวิจัย ตลอดจนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

      ๖.๓ วัตถุประสงค์ของโครงการพิสิฐวิธาน

            นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามข้อ ๖.๒ แล้ว โครงการพิสิฐวิธานยังมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๖.๓.๑ จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง เพื่อมุ่งเข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือปริญญาเอก)สาขาเทคนิคการแพทย์

๖.๓.๒ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น

๗. ระบบการจัดการศึกษา

         ๗.๑ ระบบ

               เป็นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

         ๗.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

               มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

         ๗.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

              ไม่มี

๘. การดำเนินการหลักสูตร

         ๘.๑ วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

               ตามที่แต่ละรายวิชากำหนดในแต่ละภาคการศึกษาตามความจำเป็นและเหมาะสม

        ๘.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

             ๘.๒.๑ หลักสูตรปกติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่าในสายวิทยาศาสตร์

            ๘.๒.๒ โครงการพิสิฐวิธาน

                    (๑) เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                    (๒) ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปกติที่กำหนดไว้ในชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ครบถ้วนทุกรายวิชา

                    (๓) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ และ/หรือ มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นในแต่ละปีการศึกษา

๙. รายวิชาในหลักสูตร

           ๙.๑ ความหมายของรหัสวิชา

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า

๓๐

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

๑๓

- กลุ่มวิชาภาษา

- กลุ่มวิขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๒
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

๑๐๖

- วิชาพื้นฐาน

๓๙

- วิชาชีพ

๖๓

โครงการพิสิฐวิธาน 

 

- วิชาเสริมสร้างศักยภาพพิเศษ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า

 

 

 

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม 

ดร.เลิศยศ  ตรีรัตนไพบูลย์

Thailand Tel: 66 2 441 4371-9 Ext. 2842, 2843 Fax: 66 2 441 4380

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , www.mt.mahidol.ac.th

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน