English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2555 “การพัฒนาขยายผลจุดเด่นขององค์กรสู่สังคม ภายใต้ความเป็นปัญญาของแผ่นดิน”

 

               คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการประจำปี 2555 เรื่อง “การพัฒนาขยายผลจุดเด่นขององค์กรสู่สังคม ภายใต้ความเป็นปัญญาของแผ่นดิน” โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการตามพันธกิจของคณะฯ เป็นการเสริมสร้างความรู้ และมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทาง ในการพัฒนาขยายผลจุดเด่นของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สู่สังคมภายใต้ความเป็นปัญญาของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาลายา และโรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดี ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สัมฤทธิผลของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 56 ปี ที่ผ่านมา” เพื่อถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กร ผ่านความสำเร็จขององค์กรในพันธกิจด้านต่างๆ จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากนั้น คณบดีได้ถ่ายทอดมุมมอง แนวคิดการพัฒนาองค์กรในอนาคตให้กับบุคลากร ผ่านการเสวนา “ร่วมกำหนดเพื่อการขยายผลความสำเร็จสู่สังคมไปพร้อมกับคณบดี” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา เกียรติเฟื่องฟู รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ TQA/EdPEx ซึ่งนับเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง TQA/EdPEx และฐานคิดในการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาองค์กร ให้แก่ บุคลากรทุกภาคส่วนของคณะฯ ก่อนการสัมมนากลุ่มย่อย “การระดมสมองและแนวทางการพัฒนาองค์กรตามพันธกิจต่างๆ” รศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและวิจัย ได้ชี้แจงถึงแนวทางการจัดทำแผนฯ ร่วมกัน โดยในปีนี้ได้นำ TQA/EdPEx มาประยุกต์ใช้ให้เข้าบริบทด้านต่างๆ ของคณะฯ ซึ่งแบ่งตามพันธกิจและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านการศึกษา เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้าน ด้านการวิจัย มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการประยุกต์ใช้สู่สังคมและการพึ่งพาตนเอง ด้านการบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับวิชาชีพสู่การเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์การมุ่งสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ตลอดเวลาของการสัมมนากลุ่มย่อย ทุกคนได้ร่วมคิด ระดมสมองเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ ตลอดจนนำเสนอแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ร่วมสนุก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และในช่วงท้ายของการสัมมนา ท่านคณบดีพร้อมคณะผู้ดำเนินงานได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำภารกิจได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

    

    

    

     

    

    

    

    

    

     

     

      

   

    

   

    

    

    

   

                            

 

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top