English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแทย์ จัดการอบรมการให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาอย่างมืออาชีพ

  

                เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการอบรม“เทคนิคการให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาอย่างมืออาชีพ”ณ ห้อง 304-305 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีรองศาสตราจารย์ สุนารี องค์เจริญใจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวเปิดงานเพื่อให้ความรู้ทักษะเบื้องต้นและวิธีการให้คำปรึกษา การจัดอบรมครั้งนี้ได้จัดในบรรยากาศเรียบง่ายไม่ตึงเครียด จึงได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรเป็นอย่างมาก วิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามและแบ่งปันประสบการณ์ โดยคณะฯคาดหวังให้คณาจารย์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี สามารถให้คำแนะนำทั้งในด้านการเรียน รวมทั้งปัญหาทั่วไปด้วยในเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัว อันจะช่วยให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกด้าน กระทั่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้าน

    

    

    

    

    

     

     

    

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน