English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

อบต.บางแก้วฟ้าดูงานการจัดการขยะของคณะเทคนิคการแพทย์

  

                              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล พร้อมกับคณะกรรมการจัดการพลังงาน  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ได้แก่ แกนนำเยาวชน และตัวแทนชุมชนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หัวข้อ "การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม คณะเทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลัยมหิดล" โดยโครงการดังกล่าว เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานชุมชนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คณะฯ ได้ร่วมกับอบต.บางแก้วฟ้าออกแบบกิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการต้นแบบที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมในการนำคณะผู้ศึกษาดูงานเยี่ยมชมทัศยภาพตลอดถึงให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนต่อไป

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน