English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เทคนิคการแพทย์ชุมชน : สุขภาพดี วิถีคนมหาสวัสดิ์

  

                                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมกับภาคปรสิตวิทยาและสุขภาพชุมชน ได้ร่วมออกหน่วยบริการสุขภาพ ในกิจกรรม “สุขภาพดีวิถีคนมหาสวัสดิ์” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อรังให้กับชุมชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการสุขภาพชุมชนที่ขับเคลื่อนให้มีความเป็นรูปธรรมต่อชุมชนและสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพ โภชนาการ วัฒนธรรม ทั้งในชุมชน และหน่วยงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนชุมชนมหาสวัสดิ์เป็นจำนวนมาก โดยมีท่านนายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม โดยคณะเทคนิคการแพทย์ อ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

    

    

    

    

    

    

    

    

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน