English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เทคนิคการแพทย์ชุมชน :โครงการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

 

                                 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ วัดบางช้างเหนือ ต. คลองใหม่ อ. สามพราน จ. นครปฐม โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสปสช. ท้องถิ่น อบต.คลองใหม่ และภาคีเครือข่าย อาทิ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมผู้สูงอายุ อสม. รพ.สต. ได้ร่วมจัดกิจกรรมประกอบด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการการตรวจบริการด้านสุขภาพ , ภาควิชาปรสิตวิทยาและสุขภาพชุมชน ให้ความรู้ด้านสุขภาพ แบคทีเรีย พยาธิ และโรคต่างๆ, นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์ อบรมให้ความรู้ภาวะโรคอ้วน โดย เป็นเวลากว่าสิบปี ที่ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เปิดมุมมองของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ด้วยการเชื่อมโยงภารกิจของคณะฯ ไปสู่ชุมชนและสังคม คณะฯได้จัดกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษานอกชั้นเรียน ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านนโยบาย บุคลากร งบประมาณและทรัพยากร โดยเฉพาะได้ร่วมกับชุมชนคลองใหม่ พัฒนาวิถีชุมชน ให้เข้มแข็งนับเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้ มีพระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าอาวาส วัดบางช้างเหนือ ได้อำนวยความสะดวกให้เกิดกิจกรรมที่มีพลังต่อการพัฒนาชุมชนทุกมิติ

  

        

    

        

      

    

    

    

     

     

     

 

     

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน