English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

MUMT ลงสำรวจพื้นที่ ณ ชุมชนคลองใหม่ ปีการศึกษา 2556

 

                 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ ลงสำรวจพื้นที่ ณ ชุมชนคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ Community-based modularization โมดูลเทคนิคการแพทย์ชุมชน ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งคณะฯได้จัดกระบวนการเรียนการสอนควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษานอกชั้นเรียน เพื่อส่งต่อความรู้ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สู่ชุมชน ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 รวมถึงสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนทั้ง 6 หมู่ อาทิ ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการทำแผนที่เดินดิน

      

      

      

      

      

       

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

      

           

  

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน