English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Other Activities

ตลาดนัดแห่งความสุข คณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการสวัสดิการคณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมตลาดนัดความสุขภายใต้โครงการออมทรัพย์เพิ่มสุข “HAPPY NO มีหนี้”

 

มี ห นี้ .. อย่างมีความสุขได้ .. อ ย่ า ง ไ ร

ด้วยภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้รายจ่ายในแต่ละเดือนมากกว่ารายรับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีเจตนารมณ์ ที่จะช่วยเหลือ

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ การซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “MU ENERGY AWARDS 2017”

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและวิจัย พร้อมคณะกรรมการจัดการพลังงาน

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาลายา และตึกเทคนิคการแพทย์ บริเวณโรงพยาบาลศิริราช งานบริการสุขภาพชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้บริการตรวจสุขภาพ

 

Page 5 of 35

«StartPrev12345678910NextEnd»
Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top