English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

ตลาดนัดแห่งความสุข คณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการสวัสดิการคณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมตลาดนัดความสุขภายใต้โครงการออมทรัพย์เพิ่มสุข “HAPPY NO มีหนี้”

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ตลาดนัดแห่งความสุข คณะเทคนิคการแพทย์

 

มี ห นี้ .. อย่างมีความสุขได้ .. อ ย่ า ง ไ ร

ด้วยภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้รายจ่ายในแต่ละเดือนมากกว่ารายรับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีเจตนารมณ์ ที่จะช่วยเหลือ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: มี ห นี้ .. อย่างมีความสุขได้ .. อ ย่ า ง ไ ร

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ การซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “MU ENERGY AWARDS 2017”

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและวิจัย พร้อมคณะกรรมการจัดการพลังงาน

อ่านข้อมูลเพิ่ม: รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “MU ENERGY AWARDS 2017”

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาลายา และตึกเทคนิคการแพทย์ บริเวณโรงพยาบาลศิริราช งานบริการสุขภาพชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้บริการตรวจสุขภาพ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร

 

หน้า 5 จาก 35

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน