English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

Coffee hour

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Coffee hour ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเรื่องการศึกษา

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: Coffee hour

 

Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง

หากบุคลากรภายในองค์กรมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงจะทำให้มีศักยภาพที่พร้อมในการทำงาน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะเทคนิคการแพทย์ ที่เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุม จึงได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพก่อนเป็นอันดับแรก คณะฯจึงได้กำหนดจัดโครงการ “Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง”ระหว่างวันที่31 มีนาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพ และได้รับการเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง

 

การซักซ้อมและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ “การซักซ้อมและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เทคนิควิธีป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้อย่างเหมาะสม และศาสตราจารย์.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมให้ข้อคิดเห็น

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การซักซ้อมและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย

 

เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

 

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หน้า 9 จาก 35

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน