English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดยการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

 

พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 317 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เป็นประธานเปิดการบรรยาย เรื่อง..แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานและสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนผลงานสู่ความก้าวหน้า โดยมีคุณเบญจมาศ มะหมัดกุล จาก กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน มคอ. อย่างไร? ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ได้เป็นประธานเปิดงานและร่วมฟังการบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เขียน มคอ. อย่างไร? ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล AUN-QAโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และถ่ายทอดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน มคอ. อย่างไร? ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

MUMT รักษ์โลก “ ขวดแลกไข่”

 ผ่านไปแล้วกับ MUMT รักษ์โลก สำหรับกิจกรรม" ขวดแลกไข" ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่คณะกรรมการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา โดยมีส่วนงานต่างๆ นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นำขวดชนิดต่างมาแลกไข่ไก่ปลอดเชื้อ ภายในงานได้จัดให้มีการละเล่น โดยให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกกันอย่างสนุกสนาน

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: MUMT รักษ์โลก “ ขวดแลกไข่”

 

แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เมื่อวันที่19-20 พฤศจิกายน 2558 งานคลังและพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลดา นุชน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและบริหารสินทรัพย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในคณะจะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้รับรู้ระบบและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานเฉพาะด้าน ของบุคลากร จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

หน้า 10 จาก 35

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน