สารคดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระวรราชาทินัดดามาตุ